Thread - floss - tinsel

ProductCode Name
10-01xxx UNI Thread 6/0
10-02xxx UNI Thread 8/0
10-03xxx UNI Thread 3/0
10-04xxx UNI Big Fly Thread 4/0
10-05xxx UNI Fluorescent Tying Thread
10-06xxx UNI Kevlar Tying Thread
10-07xxx UNI Mono Thread: Medium clear 100 yards
10-08xxx UNI Mono Thread: Fine clear 200 yards
10-09xxx UNI Trico Thread
10-10xxx UNI Mylar Tinsel G/S
10-11xxx UNI Two Tone Mylar Tinsel: copper/blue
10-12xxx UNI Two Tone Mylar Tinsel: red/green
10-13xxx UNI Mylar Tinsel Pearl
10-14xxx UNI French Oval Metallic Tinsel: Silver
10-15xxx UNI French Oval Metallic Tinsel: Gold
10-16xxx UNI French Wire: Copper
10-17xxx UNI French Wire: Silver
10-18xxx UNI French Wire: Gold
10-19xxx UNI Two Tone Mylar Tinsel: peacock/orange
10-20xxx UNI French Embossed Tinsel: Gold
10-21xxx UNI French Embossed Tinsel: Silver
10-22xxx UNI French Embossed Tinsel: Copper
10-23xxx UNI 6/0 Micro-Tinsel
10-24xxx UNI Glo
10-25xxx UNI Soft Wire: Copper
10-26xxx UNI Soft Wire: Red
10-27xxx UNI Soft Wire: Green
10-28xxx UNI Glo Yarn
10-30xxx UNI Nylon Stretch
10-31xxx UNI Yarn
10-32xxx UNI Floss
10-33xxx UNI Axxel
10-34xxx UNI Polyester Floss
10-35xxx UNI Dubbingbrush Wire
10-50xxx UTC 70 Tying Thread
10-51xxx UTC 140 Tying Thread
10-52xxx UTC 280 Tying Thread
10-60xxx UTC Ultra Wire Brassie: Small
10-61xxx UTC Ultra Wire Brassie Special: Small
10-62xxx UTC Ultra Wire Brassie: Medium
10-64xxx UTC Ultra Wire Brassie: Large
10-72xxx UTC Kevlar Thread
10-73xxx UTC GSP Thread 50
10-74xxx UTC GSP Thread 100
10-75xxx UTC GSP Thread 200
10-76xxx UTC GSP Thread 75
10-80xxx UTC Flat Mylar Tinsel Gold/Silver
10-81xxx UTC Pearl Mylar Tinsel
10-82xxx UTC Mirage Tinsel Opal
10-83xxx UTC French Oval Tinsel: Gold
10-84xxx UTC French Oval Tinsel: Silver
10-85xxx UTC French Wire: Gold
10-86xxx UTC French Wire: Silver
10-87xxx UTC Ice Blue Pearl Tinsel
10-90xxx UTC Holographic Tinsel: Silver
10-91xxx UTC Holographic Tinsel: Gold
10-92xxx UTC Holographic Tinsel: Coloured, medium
10-93xxx Fly Scene Holographic Tinsel
11-00xxx Fly Scene Pearl Mylar Tinsel
11-01xxx Fly Scene Colour Pearl Mylar Tinsel: Yellow
11-02xxx Fly Scene Colour Pearl Mylar Tinsel: Blue
11-03xxx Fly Scene Colour Pearl Mylar Tinsel: Pink
11-04xxx Fly Scene Colour Pearl Mylar Tinsel: Rainbow
11-10xxx Fly Scene Ice Blue Pearl Mylar Tinsel
11-30xxx Fly Scene GSP Thread
11-50xxx Fly Scene Luminous Tinsel
12-00xxx Fly Scene Fluo Wool
12-10xxx Fly Scene Glow Bright Floss
x