Euro hackles & saddles

ProductCode Name
48-01xxx Euro Hackle Full Necks
48-02xxx Euro Hackle Half Necks
48-10xxx Euro Dry Fly Saddle
48-11xxx Euro 1/2 Dry Fly Saddle
48-12xxx Euro Streamer Saddle
x